český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Tekniska lösningsmedel för att minska HSE-risker (hälsa, miljö och säkerhet)

 

 

 

Effektiva produkter
när det gäller teknik
och när det gäller ekonomi

 

 

 

iBiotec och toxikologisk övervakning. Vi garanterar strikt överensstämmelse med våra formuleringar, på regulatorisk nivå och när det gäller känd och framtida reglering.

 

 

 

iBiotec utvecklar formuleringar i enlighet med HACCP-metoderna, men också i full överensstämmelse med CODEX alimentarius (livsmedelslagen). Produkterna kan också användas nom alla industrisektorer. Vår målsättning: att minska yrkesrisker.

 

ODP Potential för nedbrytning av ozon.

PDO Potential för nedbrytning av ozonskiktet.

Potential för en gas att bryta ned ozonskiktet i den högre atmosfären. CFC-, HCFC- föreningar, men också bromföreningar, har ett högt ODP-värde och används inte av iBiotec

 

 

 

EU-förordningen 517/2014 från 16/04/2014 som rör fluorerade växthusgaser med växthuseffekt (F-gasdirektivet) förbjuder användning och utsläpp i atmosfären av gas innehållande en GWP uppvärmningspotential över 150.

Detta förbud är effektivt.

COP 22 har beslutat att i fortsättningen förbjuda alla HFC, inklusive HFC 152 A. Vi garanterar att våra aerosoler inte har drivgas som innehåller GWP.

 

 

 

 

Logotyp och varumärke registrerat av ADEME. Kolbalans innebär redovisning av utsläpp under hela tillverkningscykeln av en produkt innan den marknadsförs eller redovisning av direkta eller indirekta utsläpp av en aktivitet eller på en arbetsplats. Vad som särskilt måste beaktas är utsläppen av mänskliga resurser vid skörd, triturering, transesterifiering, tillverkning, transport, avfallshantering. Det kvävs fördjupade kunskaper om produktens livscykler enligt ISO 14040. Rapporten har upprättats enligt ISO 14064 som för närvarande är i kraft. KOLDIOXIDAVTRYCK från verksamheten på industrianläggningen i Saint Rémy Provence: 12,74 kg Ekv C/1 ton.

 

 

 

Vår policy: att samarbeta för att upppnå noll-risk.

 

 

Primär biologisk nedbrytbarhet i enlighet med CEC L 33 T 82. Biologisk lättnedbrytbarhet i enlighet med OECD 301 A, ISO 7827. Fullständig nedbrytbarhet i enlighet med OECD 310 C MITI, uppdaterad version. Vattenfaroklass etablerad i enlighet med tyska WGK-listan Bioackumulering, fördelningskoefficienten för oktanol och vatten (KOW) etablerad i enlighet med OECD 107.

 

 

 

Jordbruksproducerade lösningsmedel och smörjmedel härrör från skogsbruks-, spannmåls- eller oljeväxtsektorn. iBiotec garanterar användning av mättade råvaror fria från föreningar som utgör fara för människor eller miljö. Vissa lösningsmedel, så kallade jordbruksproducerade lösningsmedel, gröna lösningsmedel eller biolösningsmedel, är giftiga för människan och miljön. Vi garanterar att noll metanolrester från transesterifieringsprocessen förekommer.

 

 

 

 

Definition av VOC

Varje ämne eller organisk blandning, som är i gasformigt tillstånd eller som förångas lätt under vanliga temperatur- eller tryckförhållanden under användning är alltså en COV. Lösningsmedlen omfattas dock i första hand om de har ett ångtryck som överstiger 0,01 Kpa vid en temperatur av 293 15 K (20 °).

NOTERA: Blandningarna butan-propan använda som drivgas anses som VOC.

iBiotec erbjuder ett stort utbud av produkter som uppfyller kommissionens rekommendation (EU) 2017/84 från den 16 januari 2017 angående övervakning av mineraloljekolväten i livsmedel och som är föremål för en en analys- och certifieringsrapport

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

Etablerat på en plats med en yta av 44 000 m² iSaint-Rémy Provence där vårt företag bildades 1970,

och tillhör koncernen TEC INVESTISSEMENTS.

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Frankrike
tel: +33 (0)4 90 92 74 70
fax: +33 (0)4 90 92 32 32 

 

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

iBiotec

2 pilotanläggningar på 14 000 L/h

2 pilotanläggningar på 10 000 L/h

2 pilotanläggningar på 6 000 L/h

 

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

PLC-styrd tillverkning

 

 

Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

8 000 m2 dammfria och säkra lager.

Alla våra produkter finns i lager.

Vår totala integration i produktion och förpackning,
ger oss rabatter på lager, utan dröjsmål

 
 
Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.
  Lagring av råvaror
 
 
Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel.

I enlighet med kraven och specifika instruktioner från våra kunder, kan iBiotec leverera varje batch med ett överensstämmelseintyg.

Med ett analysintyg.

Med en analysrapport av ett ackrediterat externt laboratorium COFRAC, BPL, ISO 17.025.

Med ett spektrometriskt IR-resultat (för produkter vars viskositet tillåter detta).

iBiotec äkerställer spårbarhet för 100 % av batcherna med datalagring i 10 år

 
 
Fransk konceptutvecklare och tillverkare av lösningsmedel utan farosymboler, CMR-ersättningsmedel, jordbruksbaserade lösningsmedel, eko-lösningsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel, utspädningsmedel, upplösande lösningsmedel, betningsmedel, dekontamineringsmedel. 

iBiotec finns alltid tillhands för nöjda kunder